Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΜΙΚΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (ΦΑΣΗ ΙΙ)» (23/11/2010)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΜΙΚΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (ΦΑΣΗ ΙΙ)»,
με προϋπολογισμό  460.000,00  ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) :
α) κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  με προϋπολογισμό  359.787,11  €
 
β) κατηγορία  Η/Μ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1)      Η/Μ με προϋπολογισμό 227.878,30 €
2)      ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 131.908,81 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, τα έντυπα προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (οδός Σοφοκλέους 34, Ισόγειο , γραφείο 9, τηλ. 2310 644 274), μέχρι και την 09/12/2010, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
3 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-12-2010 Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) , στα γραφεία της Δ/νσης Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α.Θ. (οδός Σοφοκλέους 34, Σταυρούπολη). και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης  του άρθρου 5 του N. 3669/2008
 
 4.    Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
                              
 
 4.1           Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
          στην  1η ή 2η τάξη  για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτου έδρας , καθώς και στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ή έχοντας το Νομό Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγραφής,
                        ή
στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ανεξαρτήτου έδρας  ΚΑΙ  στην Α2  τάξη και άνω για έργα Υδραυλικά.
 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 
 4.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 
 4.3             Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των   εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.    Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας
 
   4.4           Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων που ανήκουν    
                   στην Α2 τάξη  κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτου έδρας σε αναβάθμιση
Ή 
κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανήκουν   Α2, 1η ή 2η  τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ανεξαρτήτου έδρας , με εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στη Α1 σε αναβάθμιση,  Α2, 1η τάξη για έργα Υδραυλικά ανεξαρτήτως έδρας ή 2ης τάξης με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ή έχοντας το Νομό Θεσσαλονίκης ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Εγγραφής.
     4.5        Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 
5.     Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή   7.356,00  ευρώ, η οποία θα   απευθύνεται   προς τη Δ/νση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης  ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και ισχύ τουλάχιστον  έξι μηνών και τριάντα ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 
         6.      Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ 2010 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 
7.  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Αθλητισμού,Πολιτισμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
    
8.   Η Δαπάνη προμήθειας για τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ανέρχεται σε 29 € .
 
Θεσσαλονίκη   11 - 11 - 2010
 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΨΩΜΙΑΔΗΣ
 


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x