Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “WIDE – groWing of SMEs: organizational Innovation and Development in mEd area” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα MED» (30/11/2010)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “WIDE – groWing of SMEs: organizational Innovation and Development in mEd area” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα MED»
 
Προυπολογισμός: 99.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12 , 8ος όροφος στις 05/01/2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.
 
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30π.μ. έως τις 14:30μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 04/01/2011 στο Τμήμα Προμηθειών, Βασ.Ηρακλείου 12, 7ος όροφος. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  2. Συνεταιρισμοί
  3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
 
Η γραμματειακή υποστήριξη, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα γίνει από την υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών, κα Αικατερίνη Παπαδοπούλου.
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένας (1) μήνας από τη λήξη ισχύος των προσφορών.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Ν.Α.Θ., Βασ. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος, τηλ.2313 330085 καθώς και από τη Δ/νση Προγραμματισμού της Ν.Α.Θ., Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 2313 319671 και 2313 319705
 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
 
 

Κοινοποίηση
Γραφείο Νομάρχη                                               
 
 
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2010_11_30_WIDE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 720 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x