Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας ΝΑΘ στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο PILOT4SAFETY (3/12/2010)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
 
Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα για ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ειδικούς στην οδική ασφάλεια: Εκπαίδευση και εφαρμογή σε δευτερεύοντες δρόμους» με ακρωνύμιο PILOT4SAFETY που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα MED»
 
Προυπολογισμός: 40.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών Βασιλέως Ηρακλείου 12, στο 8ο όροφο στις 14-12-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.
 
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:30, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13-12-2010 στο Τμήμα Προμηθειών, Βασιλέως Ηρακλείου 12, 7ος όροφος.   Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  2. Συνεταιρισμοί
  3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
 
 
 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα από τη λήξη ισχύος των προσφορών.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και τη Δ/νση Προγραμματισμού, κ.κ. Ε.Ιβρισιμτζή και Κ. Μηχαηλίδη αντίστοιχα τηλ.2313 330060 και 2313 319617
 
 
 
Κοινοποίηση:
 
 
Γραφείο Νομάρχη                                                Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
 
 
 
                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Pilot4Safety 706 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x