Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» (3/12/2010)

 

 

     Με το παρόν ενημερώνουμε τους φορείς που έχουν λάβει, αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία- διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από ορισμένους εξ’ αυτών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης.
 
 
 Εισαγωγή – Γενικά : Τα στοιχεία των διευκρινήσεων που μας ζητήθηκαν έως σήμερα και περιγράφονται πιο κάτω, αφορούν στα σημεία της προκήρυξης της παραγράφου 3.3.2. «ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ» όπου στην αρχή αναγράφεται «Αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών που θα περιλαμβάνονται στο εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσεων και στις οποίες θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:» δηλαδή στην παράγραφο αυτή προτείνονται κάποια μίνιμουμ στοιχεία ως προς τι θα περιλαμβάνει το ζητούμενο 2 από την προηγούμενη παράγραφο 3.3.1.« ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  δηλαδή αποτελεί ένα κατά ελάχιστον ενδεικτικό οδηγό για την διαμόρφωση της πρότασης των υποψηφίων που αφορά « Την εκπόνηση και εξειδίκευση σχεδίου δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού ανά έτος και σε σχέση με τη στρατηγική και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κατηγορία του στοχοθετούμενου κοινού στο οποίο απευθύνεται η κάθε δράση». Συνεπώς κάτι που ότι καθορίζεται ως ελάχιστο στην παράγραφο 3.3.2 δεν είναι περιοριστικό για επιπλέον και ότι δεν καθορίζεται ως ελάχιστο π.χ ξεναγήσεις ενημέρωσης πρέπει να αναλυθούν και ποσοτηκοποιηθούν από τους υποψηφίους στην προσφορά τους όσο αφορά την διαμόρφωση της πρότασης τους στο στάδιο της εξειδίκευσης της επικοινωνιακής στρατηγικής πολιτικής και προβολής του έργου που θα καταθέσουν με την προσφορά τους και τα οποία αναλύονται στις σελίδες 29 και 30 στο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς».
 
 
Ερώτηση 1 : α) Ποιες οι διαστάσεις του ενημερωτικού έντυπου ευρείας διανομής για τους στόχους και τις δράσεις του έργου της σελίδας 13, β)αν στις 16 σελίδες του συμπεριλαμβάνεται και το εξώφυλλο και οπισθόφυλλο και γ) ποιος είναι ο τύπος του χαρτιού των εξώφυλλων;
 
Απάντηση : α) Οι διαστάσεις του ενημερωτικού έντυπου ευρείας διανομής προτείνεται να είναι κατά ελάχιστον 15,5 Χ 29 εκ , β) οι 16 σελίδες κατά ελάχιστον πρέπει να είναι μαζί με τα εξώφυλλα και γ) ο τύπος του χαρτιού των εξώφυλλων κατά ελάχιστον να είναι 250 γρ.
 
Ερώτηση 2: Για τα 3.000 ντοσιέ της σελίδας 14 να διευκρινιστεί αν λέγοντας ότι θα έχει κλίπ εννοείται κρίκους ή κάτι διαφορετικό και τι μέγεθος / διάσταση και πάχος πρέπει να έχουν;
 
 Απάντηση : Είναι ξεκάθαρο ότι αφορά υποστηρικτικό υλικό σε ελάχιστη ποσότητα 3.000 και πρέπει να προταθεί μια διάσταση και ένα πάχος ικανό να «χωρέσει» τα υπόλοιπα στοιχεία (CD ROM, μολύβια, στυλό , ενημερωτικά φυλλάδια) και προτείνονται με κλίπ δηλαδή με υλικό που να διασφαλίζει την άνεση της τοποθέτησης / αρχειοθέτησης των προϊόντων του έργου που θα προταθεί να περιέχουν.
 
Ερώτηση 3: Τι διάσταση θα είναι τα μπλοκ των συναντήσεων, με πόσα φύλλα και αν θα έχουν λογότυπο καθώς επίσης αν τα στυλό θα έχουν λογότυπο και αν θα έχουν το ίδιο δημιουργικό;
 
 Απάντηση : Τα μπλοκ των συναντήσεων καθώς και τα στυλό προτείνεται να έχουν το ίδιο δημιουργικό λογότυπο και διαστάσεις και αριθμό φύλλων ικανές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων μιας ημερίδας ή μιας συνάντησης.
 
Ερώτηση 4: Τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν οι προσκλήσεις των ημερίδων;
 
Απάντηση : Εφόσον στην προκήρυξη προβλέπει ότι ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα εκτυπώσει τις προσκλήσεις των ημερίδων, θα πρέπει να αναλύσει στο σχετικό σημείο της τεχνικής του προσφοράς τις προδιαγραφές αυτών δηλαδή το χαρτί , την εκτύπωση, τις διαστάσεις την γλώσσα κ.λ.π.
 
 Ερώτηση 5: Ποιες είναι οι τρεις (3) μεσογειακές γλώσσες που απαιτούνται για την «Διοργάνωση συνεδρίου για την αποκατάσταση των μεσογειακών υγροτόπων», ποια η διάρκεια της ταυτόχρονης διερμηνείας και τι εξοπλισμός προβλέπεται ;
 
Απάντηση : από την προκήρυξη είναι απαιτητή η μετάφραση κατά ελάχιστον σε τρεις (3) μεσογειακές γλώσσες. Ποιες θα είναι αυτές οι τρεις γλώσσες καθώς και ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πιο αποτελεσματική υποστήριξη αυτής της υπηρεσίας είναι στοιχεία που θα πρέπει να αναλύσει στο σχετικό σημείο της τεχνικής του προσφοράς.
 
Ερώτηση 6: Πόσες είναι οι εκδηλώσεις σχετικά με το σημείο που αναφέρεται στον «Σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων» στην σελίδα 15;
 
Απάντηση : Το στοιχείο αυτό πρέπει να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί στο σχετικό σημείο της τεχνικής του προσφοράς σύμφωνα με τα ζητούμενα του περιεχόμενου του «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» των σελίδων 29 και 30 της προκήρυξης.
 
 
 
Ερώτηση 7: Πόσες ξεναγήσεις, με τι προδιαγραφές , για πόσο κόσμο , σε ποιες γλώσσες θα γίνουν όπως αναφέρεται στην σελίδα 15;
 
 
Απάντηση : Το στοιχείο αυτό πρέπει να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί στο σχετικό σημείο της τεχνικής του προσφοράς σύμφωνα με τα ζητούμενα του περιεχόμενου του «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» των σελίδων 29 και 30 της προκήρυξης.
 
 
Ερώτηση 8: Τι θα περιλαμβάνουν οι ενημερωτικές καμπάνιες στην σελίδα 15;
 
Απάντηση : Το στοιχείο αυτό πρέπει να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί στο σχετικό σημείο της τεχνικής του προσφοράς σύμφωνα με τα ζητούμενα του περιεχόμενου του «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» των σελίδων 29 και 30 της προκήρυξης.
 
 
 
 
 
Ερώτηση 9: Σε ποιο φάκελο πρέπει να βρίσκονται τα στοιχεία των Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής του άρθρου 3.2;
 
Απάντηση : Το περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης του φακέλου της προσφοράς φαίνεται αναλυτικά στο στοιχείο  «4.3. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς» στις σελίδες 29 έως 32. Για τις Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3.2 γίνεται σαφής αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση στο σημείο 2 της παραγράφου «3.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τόσο ως προς τον τρόπο που αυτές δηλώνεται υπευθύνως ότι πληρούνται όσο και ως προς σε ποιο στάδιο και σε ποιο φάκελο πρέπει κατά περίπτωση να παρουσιαστούν.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» 57 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x