Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» (8/12/2010)

ΘΕΜΑ:   Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και               ενίσχυσης εθελοντισμού» που αποτελεί το 8Ο υποέργο- παρέμβαση 6η του έργου «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης» (αρ. πρωτ. 35/1698/22-10- 2010)
  
  Με το παρόν ενημερώνουμε τους φορείς που έχουν λάβει, αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία- διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από ορισμένους εξ’ αυτών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης.
 
 
 
1.      Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι της 31-12-2011. Συνεπώς τόσο στο άρθρο 6 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στο 6.3 « Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις» στο σημείο 2, όσο και στο άρθρο 10 του σχεδίου σύμβασης « ΑΡΘΡΟ 10 Όροι πληρωμής » όπου γίνεται αναφορά στο τρόπο πληρωμής και ειδικότερα στο σημείο 3, από παραδρομή αναφέρονται «μετά από 6 μήνες» από την υπογραφή της σύμβασης …………, «μετά από 12 μήνες » από την υπογραφή της σύμβασης …………, «μετά από 18 μήνες » από την υπογραφή της σύμβασης …………, το ορθό είναι αντίστοιχα: «μετά από 3 μήνες» από την υπογραφή της σύμβασης …………, «μετά από 6 μήνες » από την υπογραφή της σύμβασης …………, «μετά από 9 μήνες » από την υπογραφή της σύμβασης και συνεπώς οι εκθέσεις θα είναι τριμηνιαίες.
 
 
2.      Στην παράγραφο 3.4 της προκήρυξης « Ελλείψεις Δικαιολογητικών» στο σημείο (α) αναφέρονται ότι « Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 της παρούσας προκήρυξης…….», ενώ το ορθό είναι « Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.3 της παρούσας προκήρυξης …….»  
 
3.      Στην παράγραφο 3.2 της προκήρυξης «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» αναφέρεται στο τέλος ότι « Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου(ων), εξαιρουμένης της περίπτωσης 4, της πρώτης παραγράφου των ελαχίστων απαιτήσεων ( « ελάχιστος κύκλος εργασιών») …….. ενώ το ορθό είναι «Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου(ων), εξαιρουμένης της περίπτωσης 3, της πρώτης παραγράφου των ελαχίστων απαιτήσεων ( « ελάχιστος κύκλος εργασιών»)……..»
      Η παραπάνω διευκρίνιση όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τυχόν υπεργολάβοι δεν αφορά σε καμμία περίπτωση τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες που θα περιληφθούν την ομάδα έργου, οι οποίοι θα πρέπει όμως να έχουν με τον ανάδοχο δήλωση συνεργασίας αντίστοιχη με αυτή που απαιτείται για τυχόν υπεργολάβους και οι οποίες θα κατατεθούν στο στάδιο της διαδικασίας κατακύρωσης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» 47 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x