Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔικαιολογητικά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΆΝΩ (25/6/2004)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α. Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας επιτροπής σε περίπτωση ένστασης, όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

γ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των ταυτοτήτων του αναπήρου και του υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος.

δ. Εξουσιοδότηση του αναπήρου σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από το ίδιο το επίδομα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από την Αστυνομία ή την υπηρεσία).

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που δεν επιδοτούνται από κάποιο άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (βαριά νοητική καθυστέρηση, μεσογειακή αναιμία κ.λπ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.

2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.

3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.

4. Ανασφάλιστοι.

5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.

6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).

7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τη λήψη γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας επιτροπής σε περίπτωση ένστασης, όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • αίτηση,
  •  Βεβαίωση Κρατικού Ιατρού ή Ιατρού ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ επιχορηγούμενου από το Κράτος, Ιατρού με ειδικότητα ανάλογη προς την αναπηρία ή την πάθηση του συγκεκριμένου ατόμου. Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί θα προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην υπηρεσία μας χωρίς να περάσουν από την πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Δ/ντή ή το νόμιμο αναπληρωτή.

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

  • Η μόνιμη κατοικία του αναπήρου,
  • Ότι δεν είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε, Ι.Κ.Α, λοιπά ταμεία και δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση,
  • Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγκη του ανάπηρου,
  • Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία μας για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται, όπως τυχόν εισαγωγή του αναπήρου σε ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψη σύνταξης από οποιοδήποτε φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ασφάλισης του με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο ταμείο, θανάτου κ.λ.π,
  • Ότι το ανάπηρο άτομο και η οικογένειά του δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα σύνταξη ή άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ίδια ή άλλη αναπηρία ή πάθηση. Σε περίπτωση που εισπράττει για την ίδια ή άλλη αναπηρία ή πάθηση με οποιαδήποτε μορφή κάποιο οικονομικό βοήθημα (είτε σαν επίδομα είτε σαν προσαύξηση μισθού ή σύνταξης), τότε δηλώνεται το ποσό αυτό με κάθε λεπτομέρεια.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση της εργασίας.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
122 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x