Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΚέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν.Α.Θ.


 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Θεσσαλονίκη» ιδρύθηκε στις 16/09/1997, πιστοποιήθηκε την ίδια χρονιά και συνέχισε την λειτουργία του με βάση την δεύτερη πιστοποίηση το 1998. Ο κωδικός αριθμός φορέα της πιστοποίησης ήταν ΣΕΚ/1/314/2793 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 111232/12.12.97. Η τρίτη πιστοποίηση έγινε το 2001 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 105127/8.1.2001 και ο κωδικός αριθμός φορέα της πιστοποίησης είναι: ΣΕΚ 12101154 με συνολική βαθμολογία: 86,89.
 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης εδρεύει στη Βασ. Όλγας 198 (σε κτίριο που ανήκει στον αύλειο χώρο του κτιρίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης).
 
Πρόκειται για Κ.Ε.Κ. περιφερειακής εμβέλειας, πιστοποιημένο σε τέσσερα θεματικά πεδία:
 • Οικονομία – Διοίκηση
 • Τουρισμός – Υπηρεσίες
 • Πληροφορική
 • Τεχνικά – Μεταφορές
Το Κ.Ε.Κ. λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 21 του Ν.2218/1994 και την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη.
 
Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Κ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» είναι η εξής:
Τακτικά μέλη
1. Ψωμιάδης Παναγιώτης,Νομάρχης
2. Κελεσίδου Χριστίνα, εντεταλμένη σύμβουλος Νεολαίας
3. Βασιλειάδου Ετέρπη, Αντινομάρχης Πρόνοιας
4. Βάνης Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος ΚΤΕΟ
5. Πάσχος Παντελής, Δήμαρχος Λαχανά
Αναπληρωματικά μέλη
1. Ψωμιάδης Διονύσης, εντεταλμένος νομαρχιακός σύμβουλος
2. Κούης Κωνσταντίνος, εντεταλμένος νομαρχιακός σύμβουλος Παιδείας – Αθλητισμού
3. Πορφυριάδου – Αγγελίδου Ανθή, Αντινομάρχης ΝΑΘ
4. Φύκα Ελένη, εντεταλμένη σύμβουλος στη ΝΕΛΕ
5. Τσολάκης Απόστολος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Βασιλικών

 
Διευθύντρια του Κ.Ε.Κ.:   κα. Αλμπανίδου Ζουμπουλιά

Σκοποί του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Θεσσαλονίκη» είναι:
 • Η διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και των επιτηδειοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας μέσα από την δια βίου εκπαίδευσή του.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η μελέτη και έρευνα των αναγκών Κατάρτισης – Επιμόρφωσης, ο διάλογος και η συνεργασία με τους Κοινωνικούς Φορείς του Νομού καθώς και με τους φορείς Κατάρτισης για την αξιολόγηση – ιεράρχηση των αναγκών.
 • Η σύνδεση της Κατάρτισης – Επιμόρφωσης με τους Αναπτυξιακούς Στόχους του Νομού και η δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν σ’ αυτές.
 • Η διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης της Κατάρτισης – Επιμόρφωσης με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και τη σύνδεση της Επιστήμης με την Παραγωγή στο επίπεδο της Κατάρτισης – Επιμόρφωσης.
 • Η έρευνα και εφαρμογή σύγχρονων μορφών Κατάρτισης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτομικών προγραμμάτων.
 • Ο συντονισμός των ενεργειών Κατάρτισης στο Νομό και η δημιουργία Δικτύου Φορέων κατάρτισης με όρους συμπληρωματικότητας.
 • Η εκπαίδευση των αιρετών και των υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • Η δημιουργία Μητρώων:
α.  Εκπαιδευτών
β.  Εκπαιδευομένων
γ.  Προγραμμάτων
δ.  Φορέων κατάρτισης – Επιμόρφωσης του Νομού.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Τομέα «Ανθρώπινοι Πόροι» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
 • Η διαμόρφωση κάθε δυνατής συνεργασίας (κοινοπραξία κ.λπ.) για την προώθηση των σκοπών του κέντρου.
 • Σκοπός, επίσης, της εταιρείας ορίζεται η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, για τους /τις καταρτιζόμενους /νες τους, συμμετέχοντες σε ολοκληρωμένα προγράμματα, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης).
 • Η Δημιουργία δομών Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας, Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των ανθρώπων που καταρτίζονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και η σύσταση Συνοδευτικών Υπηρεσιών που υποστηρίζει μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού.
 • Τέλος στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Θεσσαλονίκη» αποτελεί ένα διεπιστημονικό κέντρο που συγκεντρώνει ένα σύνολο επιστημονικών συνεργατών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι οποίοι διαθέτουν τόσο την επιστημονική επάρκεια και αρτιότητα όσο και την εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διεξαγωγή και στη διαχείριση ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο το Κ.Ε.Κ. έχει ένα σύνολο επιστημονικών ειδικοτήτων που αφορά επιμορφωτές. Σ’ αυτόν τον τομέα μπορούμε να διευρύνουμε το ήδη υπάρχον πιστοποιημένο μητρώο εκπαιδευτών με επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανεβάζοντας το κύρος της επαγγελματικής εξειδίκευσης που προσφέρουμε.
 
Το Κ.Ε.Κ. «Θεσσαλονίκη» διαθέτει επίσης έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ένα από τα θεματικά πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο, καθώς και συμβούλους προώθησης στην απασχόληση που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αντίστοιχης δομής  που λειτουργεί στο χώρο του Κ.Ε.Κ. από τον Μάρτιο του 2000.
 
Στο Κ.Ε.Κ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» της Ν.Α.Θ. λειτουργεί δομή παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παλιννοστούντες, Τσιγγάνοι, γυναίκες που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μακροχρόνια άνεργοι) που στελεχώνονται από εξειδικευμένα στελέχη. (Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι).
 
Επίσης, το Δεκέμβριο του 2003 ιδρύθηκε παράρτημα του Κ.Ε.Κ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στο Δήμο Λαγκαδά.
 
 
 
Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x