ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Ο παρών Οδηγός συντάχθηκε και εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση παρόχθιων οικοτόπων και τουρισμού, διάδοση της γνώσης και ευαισθητοποίηση κοινού στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά (GR 1220001)». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III/Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2.: «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος», με Φορέα Υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η σύνταξη και η δημιουργική σύνθεση του Οδηγού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Μελέτη Σχεδιασμού της διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών, Κοινού Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Οδηγού Διαχείρισης και Παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνες Βόλβη—Λαγκαδά», ενώ η έκδοσή του στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Πρόγραμμα ενημέρωσης, ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης για την προστασία και διαχείριση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνες Βόλβη—Λαγκαδά».

Ευελπιστούμε ότι ο Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για:

Þ το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης «Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης» που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της προστατευόμενης περιοχής και της διακίνησης των επισκεπτών,

Þ το προσωπικό των αρμοδίων και εμπλεκομένων στη διαχείριση της περιοχής Υπηρεσιών,

Þ τους εταίρους του έργου από την πλευρά της γείτονος χώρας «Association of Rhodope Municipalities Bulgaria»

Þ τους  εθελοντές και όσους ενδιαφέρονται για εξειδικευμένη παρατήρηση της φύσης

Þ τους επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής για να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τον πλούτο της καθώς και τις έννοιες «διαχείριση» και «παρακολούθηση».

Η περιοχή των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υγροτοπικές περιοχές της χώρας λόγω της υψηλής οικολογικής και κοινωνικο-οικονομικής της αξίας. Η αναγνώριση της οικολογικής της αξίας αντανακλάται και στο καθεστώς προστασίας της καθώς μέρος ή ερύτερη περιοχή αυτής έχει χαρακτηρισθεί ως:

Υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ, με την ονομασία «Λίμνες Κορώνεια Βόλβη»,

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protected Area) σε εφαρμογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πουλιών», με κωδικό GR1220009 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας» ,

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Sites of Community Interest – SCI, Δίκτυο NATURA 2000) σε εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» με κωδικούς: GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά - Ευρύτερη περιοχή» και  GR1220003 «Στενά Ρεντίνας - Ευρύτερη περιοχή» ,

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών (Κ.Υ.Α. 6919/2004, ΦΕΚ248/5.3.2004). Σκοπός της Κ.Υ.Α. είναι η προστασία, διατήρηση & διαχείριση της φύσης & του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς & πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες & υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας & Μακεδονικών Τεμπών, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, ορνιθολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική & παιδαγωγική τους αξία.

 

Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης

Για τη διαχείριση των προστατευόμενων αντικειμένων έχει συσταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργεί ο Φορέας Διαχείρισης «Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης» (Ν. 3044/2002, ΚΥΑ 126184/ 357/28-1-2003, ΦΕΚ 126/Β’/7-2-2003, ΥΑ 126438/2466/26-6-2003, ΦΕΚ 894/Β’/3-7-2003), οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται στο κεφ. Ε’, άρθρο 16 του Ν. 2742/99.

Στον παρόντα οδηγό γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των αρχών διαχείρισης και των μεθόδων παρακολούθησης, με στοιχεία περιγραφής, των παρόχθιων οικοτόπων και της ορνιθοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής «Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνεια – Βόλβης & Μακεδονικών Τεμπών».

Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ