Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η οποία είχε την ευθύνη σύνταξης και υποβολής σχετικής πρότασης στο ΕΠ.Α.Λ. 2000-2006 Μέτρο 4.4. - Δ ράση 3: «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες και παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον», για τις «Ενέργειες προστασίας των οστρακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης».
Το Έργο, εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται κατά 100% (75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους) με την υπ' αρ 140374/31-01-06 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τελικός αποδέκτης και φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, με επιστημονικό εταίρο το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Χρηματοδότηση του έργου

Με την υπ' αρ. 140374/31-01-2006 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ενέργειες Προστασίας των οστακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου, από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης», στα πλαίσια του Καν. Ε.Κ. 2792/99 και κωδικός έργου ΣΕ 08630033.

Υλοποίηση του έργου

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

12

Εργο ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, κατά 75 % και από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Π.Δ.Ε. κατά 25